Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholms kommun bl.a. för hanteringen av ett överklagande

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd avvisade en kvinnas överklagande av ett biståndsbeslut som för sent inkommet.

JO uttalar att ett beslut om att avvisa ett överklagande av ett biståndsbeslut på grund av att överklagandet har kommit in för sent förutsätter att myndigheten har kännedom om när den enskilde fick del av beslutet. I det aktuella fallet hade nämnden inte använt sig av delgivning när den underrättade kvinnan om avslagsbeslutet, och utredningen gav inte stöd för att nämnden på annat sätt fått kännedom om när kvinnan tagit del av beslutet. Enligt JO saknade nämnden därmed nödvändigt underlag för ställningstagandet att överklagandet hade kommit in för sent. Nämnden får kritik för hanteringen.

En part ska underrättas om hur han eller hon kan överklaga ett biståndsbeslut. Det finns inget krav på att en överklagandehänvisning ska framgå av själva beslutet. JO har dock uttalat att en sådan alltid bör fogas till beslutet. Enligt JO är det också lämpligt att myndigheten i ett avslagsbeslut anger att en överklagandehänvisning har fogats till beslutet. Detta i syfte att tydliggöra överklagandemöjligheten för den enskilde.

I beslutet gör JO även vissa uttalanden om en myndighets skyldighet att bevaka en enskild tjänstemans e-postbrevlåda under hans eller hennes frånvaro.

Tillbaka till söka beslut