Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Individ- och familjenämnden i Landskrona kommun för att ha varit alltför passiv i samband med verkställighet av ett gynnande beslut om kontaktfamilj och för att nämnden brutit mot bestämmelsen i 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen m.m.

Individ- och familjenämnden i Landskrona kommun beslutade i juli2015 att bevilja bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen i form av kontaktfamilj för ett
barn.

När nämnden yttrade sig till JO i augusti 2017 hade den, enligt vad som kommit fram i utredningen, ännu inte verkställt beslutet om kontaktfamilj.

I beslutet kritiseras nämnden för att ha varit alltför passiv i sina ansträngningar att verkställa beslutet om kontaktfamilj för barnet.

Under utredningen kom det även fram att nämnden brutit mot skyldigheten enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg att
beslutet om att bevilja kontaktfamilj inte blivit verkställt.

JO framhåller i beslutet att rapporteringsskyldigheten i 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen är av grundläggande betydelse för den statliga tillsynen av kommunerna och att det är en allvarlig brist i handläggningen att nämnden inte rapporterat det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden kritiseras även i det avseendet.

Tillbaka till söka beslut