Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun för brister i handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar och kritik mot en tjänsteman för en uppmaning att radera mejl

En journalist begärde att få ta del av mejl som skickats mellan
anställda inom en kommun men nekades detta efter prövning av en tjänsteman. JO kritiserar kommunen för att inte ha informerat om möjligheten att begära myndighetens prövning av frågan och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att överklaga beslutet.

Mejlen som journalisten begärde ut rörde en intern utredning bl.a. om kränkande särbehandling. I anslutning till att journalistens begäran kom in till kommunen uppmanade kommunens personalchef anställda att radera eller kasta bl.a. mejl som förekommit inom ramen för arbetet med rapporten.

JO konstaterar att uppmaningen riskerade både att medföra att en prövning av frågan om utlämnande av mejlen skulle ha blivit meningslös, och att äventyra kommunens skyldighet att pröva i vilken omfattning mejlen skulle tas om hand för arkivering sedan
ärendet slutbehandlats. JO uttalar att agerandet vidare riskerat att ge en bild av att kommunen ville göra sig av med uppgifter för att de inte skulle komma till allmänhetens kännedom, vilket kan skada förtroendet för kommunen. JO kritiserar personalchefen för hans agerande.

Tillbaka till söka beslut