Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Hinseberg, för att inte ha vidarebefordrat s.k. myndighetspost utan föregående granskning. Även klagomål angående anstaltens åtgärder i samband med att den intagnas spädbarn, som befunnit sig i anstalten, insjuknat

Kriminalvården, anstalten Hinseberg, har granskat en försändelse till en intagen, trots att det tydligt framgick att avsändaren var en svensk myndighet. Vidare har anstalten dröjt med att befordra försändelsen till den intagna. Anstaltens rutiner för brevgranskning har uppenbarligen brustit och anstalten kritiseras för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut