Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Österåker, för handläggningen av ett ärende om uppskjuten villkorlig frigivning

Enligt 26 kap. 6 § brottsbalken gäller som huvudregel att när två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad, har avtjänats ska den dömde friges villkorligt. Om det finns synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska den skjutas upp. Det är Kriminalvården som fattar beslut om uppskjuten villkorlig frigivning (26 kap. 9 § brottsbalken). Frågor om uppskjuten villkorlig frigivning ska enligt 12 kap. 3 § fängelselagen (2010:610) avgöras skyndsamt.

Frågan om uppskjuten villkorlig frigivning är av stor betydelse för den intagne. Det är viktigt att Kriminalvården i god tid före tidpunkten då villkorlig frigivning enligt huvudregeln ska ske fattar beslut om eventuell uppskjuten villkorlig frigivning så att den intagne har möjlighet att begära omprövning och överklaga. Att beslut fattas i god tid före den villkorliga frigivningen är också av betydelse för att planeringen av eventuella utslussningsåtgärder och andra frigivningsförberedelser inte ska försvåras.

I det aktuella ärendet var en intagen dömd till ett fängelsestraff om ett år och sex månader. Den intagne hade fått besked av en klienthandläggare i anstalten om att frågan om uppskjuten villkorlig frigivning normalt tas upp till prövning en månad innan tidpunkten för villkorlig frigivning. Ärendet om uppskjuten villkorlig frigivning initierades dock endast två dagar innan villkorlig frigivning skulle ske och beslut om uppskjuten villkorlig frigivning fattades därför dagen innan den villkorliga frigivningen annars skulle ha ägt rum. Det underlag som låg till grund för beslutet om uppskjuten villkorlig frigivning avsåg ett flertal misskötsamheter som hade inträffat från verkställighetens början och framåt.

Enligt chefsJO borde anstalten i det aktuella fallet i god tid före den utsatta tiden för villkorlig frigivning ha kunnat pröva frågan om den villkorliga frigivningen skulle skjutas upp. Anstalten får kritik för att den inledde ärendet om uppskjuten villkorlig frigivning endast två dagar innan den villkorliga frigivningen skulle ha ägt rum.

Tillbaka till söka beslut