Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Salberga, för handläggningen av ett ärende om statligt personskadeskydd enligt 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken

I ärendet aktualiseras frågor om den i en kriminalvårdsanstalt ansvariges skyldighet att omedelbart anmäla en intagens skada till Försäkringskassan genom att lämna in en skadeanmälan.

I beslutet konstaterar JO att den redogörelse för händelseförloppet som efterfrågas i en skadeanmälan är den enskildes egen och att den anmälningsansvariges underskrift av en sådan anmälan inte intygar annat än att den har lämnats in av honom eller henne. Vidare konstateras att det inte är anstaltens sak att ta ställning till om en skada uppstått på så sätt att den omfattas av bestämmelserna om personskadeskydd, utan att det i stället är upp till Försäkringskassan att göra den försäkringsmässiga bedömningen av ärendet.

Mot den bakgrunden uttalar JO att det inte är den vid anstalten ansvariges sak att avgöra lämpligheten av en skadeanmälans närmare innehåll. I beslutet kritiseras anstalten för att den ansvariga tjänstemannen inte omgående vidarebefordrat en intagens anmälan till Försäkringskassan och för att den intagne i stället ombetts att fylla i en ny skadeanmälan med ett mindre detaljerat innehåll än den inlämnade i syfte att ”renodla händelseförloppet”. Anstalten kritiseras även för att en ansvarig tjänsteman inte har försäkrat sig om att anmälningsskyldigheten hade fullgjorts efter det att den intagne påtalat för henne att Försäkringskassan inte mottagit någon skadeanmälan.

Tillbaka till söka beslut