Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för bl.a. att en intagen inte har getts tillfälle att yttra sig inför ett beslut om placering i avskildhet

En intagen placerades i avskildhet med stöd av 6 kap. 5 § fängelselagen utan att dessförinnan ha getts tillfälle att yttra sig. Därefter placerades den intagne i avskildhet på annan grund, och inte heller då fick han tillfälle att yttra sig.

JO konstaterar i beslutet att bestämmelsen i 6 kap. 5 § fängelselagen är tillämplig vid bl.a. hastigt uppkomna situationer som med hänsyn till ordningen eller säkerheten kan behöva hanteras på ett mycket skyndsamt sätt. JO uppmärksammar vidare att bestämmelsen i 25 § förvaltningslagen om kommunikation även gäller inom Kriminalvårdens verksamhet, men finner att reglerna i 25 § första stycket 2 och 3 förvaltningslagen om undantag från det s.k. kommunikationskravet kan vara tillämpliga i dessa situationer. En bedömning måste emellertid göras från fall till fall med beaktande av att det är fråga om en undantagssituation och att utrymmet därför är snävt.

En tänkbar situation som kan aktualisera undantagsreglerna är enligt JO när Kriminalvården har fått uppgifter om ett nära förestående upplopp inom exempelvis en anstaltsavdelning. I sådana fall skulle nämligen en kommunicering kunna medföra att situationen eskalerar, i stället för att hindras. Om intagna på en anstaltsavdelning kollektivt skulle vägra att delta i anvisad sysselsättning eller säga sig ha för avsikt att göra det torde som utgångspunkt däremot en kommunicering många gånger kunna ske på ett muntligt och kortfattat sätt från Kriminalvårdens sida.

Mot bakgrund av att den intagne inledningsvis placerades i avskildhet med anledning av uppgifter om att intagna på den aktuella avdelningen planerade att starta ett upplopp har JO inte några synpunkter på att det inte skedde någon kommunicering innan beslutet fattades. Anstalten får däremot kritik för att den intagne inte gavs tillfälle att yttra sig inför det efterföljande beslutet om placering i avskildhet på annan grund. Anstalten får även kritik för att ha dröjt för länge med att underrätta den intagne om besluten om placering i avskildhet.

Tillbaka till söka beslut