Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för felaktig dokumentation vid granskning av försändelser

Försändelser till en intagen från Stockholms universitet och Livsmedelsverket har granskats av anstalten. Enligt Kriminalvården har anstalten varit medveten om att det rört sig om myndighetspost som ska behandlas på särskilt sätt, dvs. att försändelsen får granskas endast med stöd av 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), FäL. Vid granskningen har anstalten emellertid felaktigt dokumenterat att granskningen skett med stöd av 7 kap. 7 § FäL. Kriminalvården kritiseras för det inträffade. Med anledning av vad Kriminalvården anfört i sitt remissyttrande innehåller beslutet även uttalanden angående tillämpningen av bestämmelsen i 7 kap. 6 § FäL.

Tillbaka till söka beslut