Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för handläggningen av ärenden rörande besöks- och telefontillstånd

I beslutet behandlas frågan om giltigheten av beviljade besöks-eller telefontillstånd då en intagen flyttas från en kriminalvårdsanstalt till en annan. Beträffande sådana tillstånd till en närstående uttalas att utgångspunkten är att ett tidigare beviljat besöks- eller telefontillstånd per automatik fortsätter att gälla vid förflyttning till en anstalt i samma eller lägre säkerhetsklass. Den intagne som förflyttas ska således i den situationen inte behöva ge in förnyade ansökningar om besöks- eller telefontillstånd avseende närstående. Det finns dock inte något hinder mot att anstalten, efter en individuell bedömning, vid behov genomför en förnyad kontroll. Beträffande besöks- och telefontillstånd till andra personer än närstående uttalas att dessa upphör att gälla då en intagen förflyttas. Den intagne måste därför vid förflyttning ge in en förnyad ansökan om besöks- och/eller telefontillstånd. Beslutet innehåller kritik mot Kriminalvården för anstaltens rutiner i fråga om överföring av besöks-och telefontillstånd avseende närstående.

Tillbaka till söka beslut