Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för bl.a. felaktig tillämpning av fängelselagens regler om placering i avskildhet och att flera intagna inte fått vistas utomhus

I augusti 2020 placerades samtliga intagna på en viss anstaltsavdelning i avskildhet med stöd av 6 kap. 5 § fängelselagen. Avskildheten kom att pågå nästan fyra dygn. Under ungefär tre dygn gavs flera intagna över huvud taget inte möjlighet att vistas utomhus. Andra intagna erbjöds promenad men endast under en mycket kort stund.

JO kritiserar anstalten Skänninge eftersom avskildhetsplaceringarna har pågått längre än vad som får anses rymmas inom ramen för den bestämmelse som låg till grund för besluten. Anstalten kan enligt JO inte heller undgå kritik för att de intagna som var aktuella för utomhusvistelse inte erbjöds den timslånga promenad som de enligt lag har rätt till varje dag. Vidare uttalar JO att det enligt hennes uppfattning inte är acceptabelt att generellt neka en intagen promenad på grund av att det finns en risk för ordningsstörning. slutligen är JO kritisk till att anstalten dröjt fem dagar med att skriftligen underrätta de intagna om besluten att avskilja dem.

Tillbaka till söka beslut