Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tidaholm, för att ha meddelat ett beslut som strider mot censurförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen

En journalist hade beviljats tillstånd att besöka en intagen i anstalten Tidaholm och att i samband med besöket ta med sig en ljudinspelningsutrustning in i anstalten. Av beslutet framgick även att minneskortet till utrustningen skulle komma att granskas före och efter besöket.

I en anmälan till JO ifrågasattes om 7 kap. 9 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse, som förbjuder en besökare att utan Kriminalvårdens tillstånd spela in ljud och bild i anstalten, är förenliga med reglerna om anskaffarfrihet. Anmälaren frågade sig även om det är förenligt med anskaffarfriheten och censurförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att besluta om granskning av ljudinspelningar som journalister upptar i anstalter.

I beslutet konstaterar chefsJO att anskaffarfriheten inte kan åberopas som grund för en generell insynsrätt och att en enskild, utöver vad som gäller i fråga om myndigheternas serviceskyldighet och rätten att ta del av allmänna handlingar, inte har rätt att kräva information av det allmänna. ChefsJO slår också fast att anskaffarfriheten inte hindrar att myndigheterna begränsar allmänhetens rätt till tillträde hos myndigheten eller att tillträdet förenas med villkor, så länge villkoren inte tar sikte på inhämtandet av information med visst innehåll. ChefsJO:s slutsats blir mot denna bakgrund att bestämmelsen i 7 kap. 9 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse, inte kränker den grundlagsskyddade rätten att anskaffa uppgifter.

När det gäller frågan om huruvida beslutet att granska journalistens minneskort stred mot censurförbudet och anskaffarfriheten, konstaterar chefsJO bl.a. att censurförbudet, om man bortser från censur av film som ska visas offentligt för personer under 15 år, i princip gäller utan undantag. ChefsJO gör bedömningen att Kriminalvårdens beslut stred mot censurförbudet och riktar därför kritik mot anstalten. ChefsJO uttalar även att utformningen av beslutet väcker frågor om huruvida beslutet kan anses ha varit förenligt med anskaffarfriheten. Mot bakgrund av att Kriminalvården tillät journalisten att intervjua den intagne och på det sättet anskaffa uppgifter, finner chefsJO dock inte tillräcklig anledning att göra några ytterligare uttalanden i saken.

Tillbaka till söka beslut