Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för att en intagen tillfälligt placerats i häkte under åtta dagar i avvaktan på ny anstaltsplats. Anmälan innehåller även ett påstående om att den intagne inte underrättats om orsaken till den tillfälliga placeringen.

När en person som var intagen i anstalten Tillberga inte bedömdes kunde stanna kvar där på grund av ordnings- och säkerhetsskäl, placerades den intagne tillfälligt i häkte med stöd av 11 § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. I beslutet kritiseras Kriminalvården för att den tillfälliga häktesplaceringen kom att pågå under åtta dagar. Den intagne menar att han inte underrättades om orsaken till att han förflyttades till häktet. Kriminalvården har tillbakavisat detta och JO konstaterar att utredningen inte ger stöd för kritik i den delen. JO uttalar dock att Kriminalvården som regel bör underrätta den intagne om orsaken till en förflyttning av aktuellt slag. I beslutet förs ett resonemang om rättssäkerheten för den enskilde vid en tillfällig placering i häkte. Beslutet överlämnas till Justitiedepartementet för kännedom.

Tillbaka till söka beslut