Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för brister i utformningen av beslut om omprövning av placeringen av intagna på säkerhetsavdelning. Uppföljning av JO 2014/15 s. 243 (dnr 2311-2013)

I JO 2014/15 s. 243 (dnr 2311-2013) utredde JO Kriminalvårdens handläggning av ärenden om placering av intagna på säkerhetsavdelning. I sitt remissvar uppgav Kriminalvården bl.a. att myndigheten hade inlett en översyn av hanteringen av dessa ärenden. I sitt beslut uttalade chefsJO att hon hade för avsikt att göra en uppföljning av frågan efter ett år.

Kriminalvården har i ett yttrande till JO redovisat en processbeskrivning för hanteringen av säkerhetsplaceringar. ChefsJO uttalar att det har funnits ett behov av att se över denna process för att skapa ett mer rättssäkert, förutsebart och begripligt system. Enligt chefsJO framstår Kriminalvårdens processbeskrivning på ett övergripande plan som ändamålsenlig. Rätt tillämpad kommer den att stärka de intagnas rättssäkerhet men även bidra till en ökad förutsebarhet.

I granskningen uppmärksammades att Kriminalvården i ett initialbeslut om placering på säkerhetsavdelning åberopat en omständighet som inte kan läggas till grund för en sådan placering. Beslutet fattades innan Kriminalvården yttrade sig i JO 2014/15 s. 243, och det har därmed inte kunnat påverkas av Kriminalvårdens efterföljande arbete med säkerhetsplaceringar. ChefsJO framhåller emellertid att Kriminalvården i ett antal omprövningsbeslut – som fattats efter JO 2014/15 s. 243 – inte funnit något skäl att ändra initialbeslutet. I samtliga beslut har Kriminalvården konstaterat att myndigheten inte finner anledning att göra annan bedömning än vad som gjordes i initialbeslutet. ChefsJO framhåller att Kriminalvården genom denna skrivning har bekräftat även den felaktiga omständigheten i initialbeslutet och därmed lagt den till grund för en fortsatt placering. Kriminalvården borde under dessa förhållanden i stället ha rättat till bristerna i ett omprövningsbeslut och får kritik för att inte ha gjort det.

Slutligen kritiserar chefsJO Kriminalvården för att de månatliga omprövningsbesluten fortfarande är intetsägande.

Tillbaka till söka beslut