Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, frivården Vänersborg för bristfällig dokumentation av en muntlig s.k. orosanmälan

Frivården Vänersborg gjorde en anmälan enligt 14 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) gällande oro för sonen till en dömd person som hade ansökt om intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV). Den s.k. orosanmälan gjordes muntligt, och det dokumenterades i den dömdes journal när anmälan gjordes, vilket barn den avsåg och vem som tog emot anmälan. Det framgår dock inte vilka uppgifter anmälan grundade sig på eller vilka uppgifter som lämnades till socialtjänsten. I beslutet uttalar JO att utgångspunkten är att en orosanmälan bör göras skriftligen. Om en orosanmälan ändå görs muntligt måste Kriminalvården dokumentera i den dömdes journal att en muntlig anmälan gjorts. Enligt JO måste Kriminalvården också anteckna huvuddragen i skälen till att anmälan görs. Det måste framgå vad som gör att Kriminalvården känner till att ett barn far illa eller vad som gör att Kriminalvården misstänker att barnet far illa. Det ska också framgå vilka uppgifter som förmedlats till socialtjänsten. JO konstaterar att frivårdens anteckning inte uppfyller kraven på vad som ska dokumenteras när en orosanmälan görs muntligt. Frivården kritiseras för den bristfälliga dokumentationen.

Tillbaka till söka beslut