Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Bomhus, för att intagna har kamerabevakats vid kroppsbesiktning

I en anonym skrift påstods det att flera intagna i häktet Bomhus hade visiterats nakna framför en kamera i en sporthall. Med anledning av uppgifterna beslutade JO att utreda saken inom ramen för detta initiativ.

Utredningen visar att det vid den påstådda tidpunkten hade genomförts ytliga kroppsbesiktningar av ett antal intagna på grund av en misstanke om att det fanns narkotika på ett visst våningsplan, men att häktet inte övervägt om det förelåg skäl att kamerabevaka tvångsåtgärderna. Kameran hade följaktligen inte stängts av. JO förklarar att hon inte ifrågasätter häktets bedömning att kroppsbesiktningarna behövde vidtas, men understryker att det faktiska behovet av kamerabevakning måste övervägas i varje enskilt fall. I sammanhanget påminner hon om att det enligt JO:s mening krävs starka skäl för att godta en sådan övervakning när en intagen inför en tvångsåtgärd tvingats klä av sig naken. Eftersom kamerabevakningen vid det nu aktuella tillfället inte kan anses ha varit acceptabel ur integritetssynpunkt får häktet Bomhus kritik.

JO framhåller slutligen att den s.k. hänsynsprincipen och skyddet för de intagnas integritet kräver att de tvångsåtgärder som vidtas mot dem sker på ett så respektfullt sätt som möjligt utifrån omständigheterna i varje situation. Enligt JO:s mening bör utgångspunkten vara att sådana åtgärder utförs i ett utrymme där kamerabevakning normalt sett inte sker. Om det finns en kamera monterad i rummet är det viktigt att säkerställa att intagna vet när de inte kamerabevakas.

Tillbaka till söka beslut