Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för att en intagen endast har getts möjlighet till utomhusvistelse under kvällstid

En intagen i häktet Malmö hade under december 2019 och större delen av januari 2020 fått genomföra sin dagliga utomhusvistelse endast under kvällstid.

Enligt tidigare uttalanden från JO är bl.a. frisk luft och ett ordentligt ljusinsläpp förutsättningar för att uppnå syftet med en utomhusvistelse. I beslutet uttalar JO att detta innebär att en sådan vistelse i regel ska ske under dagtid och i dagsljus.

Tillgången till dagsljus är naturligtvis beroende av årstider och geografiska förhållanden. Att intagnas utomhusvistelser bör ske i dagsljus kan alltså utifrån tiden på året och platsen för Kriminalvårdens verksamhet medföra vissa utmaningar när det gäller samordning och planering. JO anser dock att utgångspunkten måste vara att Kriminalvården, så långt det är praktiskt möjligt, ser till att utomhusvistelserna kan ske i dagsljus. Det får enligt JO inte förekomma att en intagen av någon anledning helt och hållet berövas denna möjlighet.

Av utredningen framgår det att häktet Malmö under en relativt lång tidsperiod har förlagt den intagnes utomhusvistelser till kvällstid. Såvitt framkommit har häktet inte vidtagit några särskilda åtgärder för att försöka se till att den intagne vid någon tidpunkt skulle få möjlighet till utomhusvistelse under dagtid. JO kritiserar häktet för behandlingen av den intagne.

Tillbaka till söka beslut