Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Örebro, för felaktigheter och brister i dokumentationen över genomförd postgranskning

Kriminalvården, häktet Örebro, har granskat en försändelse till en intagen. Den dokumentation som gjorts över granskningen har varit behäftad med vissa brister. Detta har medfört att den information som lämnades till den intagne när han underrättades om granskningen varit felaktig i ett avseende och otydlig i vissa andra. Kriminalvården, häktet Örebro, kritiseras för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut