Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Sollentuna, för brister i dokumentationsplikten m.m.

En intagen har placerats i avskildhet under sin vistelse i häktet Sollentuna. Vid tidpunkten för avskildhetsplaceringarna var den intagne 17 år gammal och därmed att betrakta som ett barn. I sitt beslut framhåller chefsJO att Kriminalvården måste iaktta stor försiktighet med att vidta tvångsåtgärder mot barn. Om ett barn placeras i avskildhet har Kriminalvården ett särskilt ansvar för att se till dels att perioden i avskildhet blir så kort som möjligt, dels att det vidtas isoleringsbrytande åtgärder. Vidare måste, vid den proportionalitetsbedömning som alltid ska göras i samband med tvångsåtgärder, den omständigheten att åtgärden riktas mot ett barn få särskild tyngd.

I beslutet kritiserar chefsJO häktet Sollentuna för att inte ha dokumenterat skälen till att den intagens tillgång till kläder hade begränsats vid en av avskildhetsplaceringarna.

Tillbaka till söka beslut