Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Hallands län för att myndigheten överträtt sin behörighet vid handläggningen av ett tillsynsärende beträffande en överförmyndarnämnds arvodesbeslut

En överförmyndarnämnd hade beslutat om arvode till en förvaltare för åren 2007 och 2008. I ett tillsynsärende har länsstyrelsen uttalat att de beslutade arvodena är för höga och redovisat sin uppfattning om hur överförmyndarnämnden borde ha beslutat. Länsstyrelsen har också ålagt nämnden att besluta på visst sätt beträffande arvodet för 2009. Det är emellertid inte länsstyrelsens uppgift att pröva om ett arvodesbeslut är riktigt i sak och ett sådant åläggande som utfärdats saknar laglig grund. Länsstyrelsen har överträtt sin behörighet och jag riktar därför allvarlig kritik mot myndigheten.

Tillbaka till söka beslut