Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

En länsstyrelse fick en begäran om utlämnande av handling i ett djurskyddsärende. Länsstyrelsen kontaktade djurägaren mot bakgrund av möjligheten för enskild att efterge sekretess. JO hänvisar till grunderna för anonymitetsskyddet i TF 2 kap 14 § och kritiserar handläggningen.

Tillbaka till söka beslut