Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Miljönämnden i mellersta Bohuslän för underlåtenhet att åtalsanmäla misstanke om brott enligt miljöbalken

Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken är en tillsynsmyndighet skyldig att anmäla överträdelser av bestämmelser i balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten om det finns en misstanke om brott. Miljönämnden kritiseras för att den underlåtit att anmäla att en musselodling under en tid bedrevs på strandskyddat område utan strandskyddsdispens.

Tillbaka till söka beslut