Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Nämnden för individ och familjeomsorg i Kungsbacka kommun för flera brister i hanteringen av ett ärende enligt LVU

I en anmälan till JO klagade en mamma på hur socialförvaltningen i Kungsbacka kommun hade hanterat umgänget mellan henne och hennes dotter, som vårdades med stöd av LVU. Mamman kom senare in med ytterligare klagomål mot förvaltningen.

I beslutet kritiseras nämnden för att mammans umgänge med dottern begränsades utan att ett formellt beslut om detta fattades. Det medförde bl.a. att mamman inte kunde få saken prövad av domstol. Detta är inte acceptabelt.

Nämnden får också kritik för dröjsmål med att inleda en utredning efter mammans begäran om att vården om dottern skulle upphöra och för underlåtenhet att fatta beslut om familjehemsplacering av barnet.

Nämndens remissvar tyder på att det finns kunskapsbrister inom nämnden när det gäller regelverket på området. JO förutsätter att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder så att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Tillbaka till söka beslut