Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Överförmyndarnämnden Mitt för bristfällig och långsam handläggning av ett ärende om förvaltarskap

I november 2016 lämnade socialtjänsten in en anmälan om behov av förvaltarskap till överförmyndarnämnden. Nämnden begärde in ett läkarintyg men vidtog inte några ytterligare åtgärder. I april 2017 ansåg socialtjänsten att den enskildes hälsotillstånd hade försämrats och lämnade därför in en anmälan om behov av ett interimistiskt förvaltarskap. Därefter vidtog överförmyndarnämnden vissa handläggningsåtgärder och nämnden försökte rekrytera nya ställföreträdare till verksamheten i stort. Det dröjde sedan till juli 2019 innan överförmyndarnämnden lämnade in en ansökan om förvaltarskap till tingsrätten. Enligt överförmyndarnämnden berodde den långa handläggningstiden på att det inte gick att hitta någon lämplig förvaltare.

JO anser att överförmyndarnämnden förtjänar kritik för den bristfälliga och långsamma handläggningen. I beslutet understryker hon att en överförmyndare i varje enskilt fall måste göra aktiva efterforskningar för att hitta en lämplig ställföreträdare och att de åtgärder som vidtas och de resultat som efterforskningarna ger måste dokumenteras i akten. JO uttalar också att en överförmyndare inte kan avstå från att ansöka om förvaltarskap enbart utifrån den omständigheten att nämnden inte kunnat hitta något förslag på förvaltare.

I beslutet gör JO slutligen vissa uttalanden om sekretess.

Tillbaka till söka beslut