Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten Dalarna, som utan erforderligt lagstöd hämtat en brottsmisstänkt person till förhör

Polisen sökte en brottsmisstänkt person i dennes hem för att genomföra ett förhör. Den misstänkte, som vid tillfället inte var hemma, kom därefter till polishuset, där han enligt uppgift uppträdde aggressivt och uttalade sig negativt om polisen. Detta föranledde polisen att senare samma dag hämta honom till förhör utan att han dessförinnan kallats.
Som stöd för hämtningsbeslutet åberopades 23 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. Enligt den bestämmelsen får ett sådant beslut fattas då det kan befaras att den som ska höras antingen kommer att hålla sig undan eller försvåra utredningen (kollusionsfara). Den kan inte, på det sätt som skett i detta fall, åberopas då det på ett mer allmänt plan kan befaras att den som ska höras kommer att försvåra utredningsarbetet. Det måste vidare finnas någon konkret omständighet som pekar mot att risk för uteblivande respektive kollusionsfara föreligger. Hämtning av den som befaras hålla sig undan ska inte tillgripas utan att andra, för den enskilde mindre ingripande, alternativ prövats.

Tillbaka till söka beslut