Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län för att den avslagit en begäran om handräckning enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

En 17-årig pojke var omhändertagen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Eftersom pojken uppträdde aggressivt och hotfullt i det jourhem där han vistades beslutades att han skulle omplaceras till ett särskilt ungdomshem. Samtidigt begärdes handräckning av polisen för verkställighet av beslutet. Polismyndigheten avslog begäran med hänvisning till att den inte uppfyllde vissa ”formella krav”. Jag konstaterar emellertid att begäran om handräckning inte hade några formella brister. Polismyndigheten borde därför, med hänsyn till vad som hade kommit fram om pojkens beteende, ha beviljat begäran. Jag är kritisk till polismyndighetens hantering av saken.

Tillbaka till söka beslut