Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Stockholms län och en befattningshavare där för brister i handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar

En målsägande har inte någon rätt till insyn i en förundersökning motsvarande den rätt som enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken tillkommer den misstänkte. En begäran från en målsägande om att få ta del av handlingar i en förundersökning ska – oavsett om förundersökningen är pågående eller nedlagd – i stället behandlas i enlighet med bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

AA begärde vid två tillfällen hos polismyndigheten att få kopior av samtliga handlingar i en förundersökning där han var målsägande. En befattningshavare vid polismyndigheten nekade honom att ta del av handlingar trots att befattningshavaren inte var behörig att pröva frågan. Befattningshavaren underrättade inte heller AA om hans möjlighet att begära att frågan hänsköts till polismyndigheten för ett skriftligt och överklagbart beslut. Polismyndigheten och befattningshavaren kritiseras för bristerna i handläggningen.

Tillbaka till söka beslut