Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Polismyndigheten i Västra Götaland och åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Borås, för hanteringen av pengar som först togs i beslag och sedan i förvar m.m.

I en utredning om narkotikabrott togs kontanta medel motsvarade cirka 50 000 kr i beslag vid en husrannsakan. Det beslutades senare att pengarna i stället skulle tas i förvar. Åtal väcktes och samtidigt framställdes ett yrkande om värdeförverkande om 150 000 kr samt ett yrkande om kvarstad. Tingsrätten biföll yrkandena. De förvarstagna pengarna kom sedan inte att avräknas på skulden till staten. – Jag konstaterar i beslutet att hanteringen av pengarna vid polisens beslagsenhet var bristfällig. Pengar sattes inte in på räntebärande konto utan glömdes i stället bort under lång tid i ett kassaskåp. När de sedan väl sattes in på konto så skedde det på ett konto där medlen gottskrivs statsbudgeten. Polisen missuppfattade också innebörden av åklagarens beslut om förvar, vilket borde ha dokumenterats på ett mer fullständigt sätt. Vidare konstateras i beslutet att det ankommer på åklagaren att ansöka om verkställighet av kvarstadsbeslut, vilket inte skedde i fallet. Detta fick till följd att Kronofogdemyndigheten inte kände till att det fanns pengar i förvar. Jag riktar därför kritik mot såväl polisen som inblandade åklagare.

Tillbaka till söka beslut