Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö för överlämnande av patientuppgifter som omfattas av sekretess till Kriminalvården

En rättspsykiatrisk klinik har med hjälp av tre olika formulär lämnat uppgifter till Kriminalvården om patienter som är häktade eller avtjänar fängelsestraff inom Kriminalvården. Ett av formulären, som avsett information om bl.a. allergier, medicinering och bedömning av suicidrisk, har använts i samband med att patienterna har återförts till Kriminalvården. Övriga formulär har kliniken använt för att varje månad lämna uppgifter till Kriminalvården om vården av patienterna och säkerhetsfrågor rörande dessa. Kliniken har inte dokumenterat vilka uppgifter som överlämnats till Kriminalvården.

ChefsJO har inriktat sin granskning på frågan om det utlämnande av patientuppgifter som skett genom de aktuella formulären har varit förenligt med gällande rätt och om kliniken borde ha dokumenterat vilka uppgifter som överlämnats till Kriminalvården. Granskningen har försvårats av att myndigheten inte har besvarat många av de frågor som ställdes när ärendet remitterades. ChefsJO är mycket kritisk till detta.

Enligt chefsJO kan det finnas behov av och rättsliga förutsättningar för kliniken att i samband med återföring av patienter till Kriminalvården överlämna uppgifter om exempelvis patienternas allergier, medicinering och suicidrisk. Uppgifter om den avslutande rättspsykiatriska vården och vad som i det sammanhanget har hänt bör däremot normalt inte lämnas ut. Enligt chefsJO är det inte möjligt att utifrån det befintliga underlaget närmare bedöma vilket uppgiftslämnande som faktiskt förekommit och om detta har varit förenligt med gällande lagstiftning. Eftersom kliniken inte längre använder formuläret har dock ytterligare utredningsåtgärder inte ansetts påkallade.

När det gäller det månatliga uppgiftslämnandet visar utredningen att kliniken regelbundet och utan lagstöd har överlämnat patientuppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess till Kriminalvården. Utredningen talar för att kliniken fortfarande gör det, om än i mindre omfattning. ChefsJO kritiserar kliniken för detta. Hon förväntar sig att den omgående ser över vilka patientuppgifter som lämnas till Kriminalvården samt förvissar sig om att uppgiftslämnandet är lagligt och nödvändigt.

Kliniken kritiseras också för underlåtenheten att dokumentera vilka uppgifter som överlämnats till Kriminalvården.

Tillbaka till söka beslut