Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun för långsam handläggning av ett återförvisat bygglovsärende i ett fall där byggnationen utförts

En byggnadsnämnd beviljade bygglov för ett fritidshus och garage 2013. Nämnden godkände därefter ändringar av huvudbyggnaden i ett beslut 2015 och byggnationen genomfördes. Sedan en granne överklagat återförvisades ärendet till nämnden för ny handläggning i september 2017. JO:s utredning avser nämndens handläggning efter återförvisningen. Nämnden kritiseras för att ha överskridit den i plan- och bygglagen föreskrivna tioveckorsfristen för att meddela beslut i lovärenden. JO framhåller dessutom att det var fråga om ett återförvisat ärende som ska hanteras med förtur samt redan utförda åtgärder som en granne begärt ingripande mot.

Tillbaka till söka beslut