Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Skatteverket för handläggningen av en begäran om anstånd med yttrande över en revisionspromemoria

Ett ombud begärde anstånd med yttrande över en revisionspromemoria. Skatteverket medgav inte anstånd. I sitt yttrande till JO förklarade Skatteverket att beslutet byggde på en samlad bedömning utifrån beloppets storlek och det tillvägagångssätt som bolaget tillämpat för att undgå beskattning. JO konstaterar att påståenden från Skatteverket om ett högt undandraget belopp och ett särskilt förslaget tillvägagångssätt normalt inte bör föranleda särskild restriktivitet vid bedömningen av vad som är skäligt rådrum. JO anser att man tvärtom skulle kunna hävda att ju högre belopp det är fråga om och ju mera förslaget den skattskyldiges handlande påstås ha varit, desto mera tid behövs för att bemöta påståendena.

Tillbaka till söka beslut