Tillbaka till söka beslut

Kritik mot socialförvaltningens journalföring i ett s.k. barnavårdsärende. I journalen hade det förts in uppgifter som rörde moderns behov av bistånd men som inte hade betydelse för ärendet rörande barnen

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 5 Bistånd Dokumentation
Tillbaka till söka beslut