Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Hallstahammars kommun för flera brister i handläggningen av ett ärende om personlig assistans enligt LSS

En kvinna hade insats i form av personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I april 2017 ansökte hon hos socialnämnden om tillfällig utökning av insatsen. Vid ett möte inom ramen för ärendet
tog LSS-handläggarna upp frågan om kvinnan överhuvudtaget hade rätt till personlig assistans. Handläggarna fattade i juni 2017 två beslut för nämndens räkning; dels att
kvinnan inte beviljades tillfällig utökning av personlig assistans dels att hon, efter omprövning, inte hade rätt till insatsen. Av beslutsunderlaget i ärendet om omprövning
framgick att det var en handläggare som hade initierat omprövningen av kvinnans beslut om personlig assistans.

En kommunal nämnd kan ge i uppdrag åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden, s.k. delegation.
JO konstaterar att det inte fanns någon punkt i nämndens delegationsordning som tog sikte på rätten att fatta beslut om att inleda en utredning om omprövning i ett ärende
om personlig assistans. Vidare framgick av delegationsordningen att en LSS-handläggare hade rätt att för nämndens räkning fatta beslut bl.a. om indragning av en
insats i vissa tilldelade ärenden. JO konstaterar att handläggaren inte tycktes ha tilldelats kvinnans ärende såvitt avsåg omprövning av insatsen. Eftersom det
saknades delegation att inleda utredning om omprövning och då delegationen att fatta beslut endast avsåg tilldelade ärenden, har handläggaren handlat utanför sin behörighet. Nämnden får kritik för hanteringen. JO uttalar också att det är viktigt att en delegationsordning är tydligt utformad. Det får aldrig uppstå oklarheter om vilka beslut en tjänsteman får fatta för nämndens räkning.

I beslutet riktar JO även kritik mot nämnden för att kvinnans far, som även är god man för henne, inte fick möjlighet att träffa handläggarna och lämna muntliga uppgifter
enligt 8 a § LSS innan omprövningsärendet avgjordes. JO kritiserar också nämnden för att den brustit i sin kommuniceringsskyldighet och för brister i utformningen av
beslutet.

Tillbaka till söka beslut