Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Huddinge kommun för handläggningen av ett ärende om insatser enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § LSS har den enskilde, om det inte finns särskilda skäl mot det, rätt att muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden eller, om beslutanderätten delegerats, till den som på nämndens vägnar ska fatta beslut.
Socialnämnden i Huddinge kommun kritiseras för att den enskilde i ett sådant ärende inte bereddes möjlighet att träffa beslutsfattaren innan beslut i ärendet meddelades.

Tillbaka till söka beslut