Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Socialnämnden i Skellefteå kommun för passivitet med anledning av en anmälan från polisen om att en förälder var misstänkt för barnpornografibrott

En polisman anmälde till socialnämnden att en man, som hade umgänge med sin dotter, var misstänkt för barnpornografibrott. Nämnden vidtog ingen åtgärd med anledning av anmälan. I sitt yttrande till JO uppgav nämnden att det inte fanns skäl att inleda en utredning ”då det endast rör misstanke om brott”.

JO uttalar bl.a. följande. Att det kommer till socialnämndens kännedom att en förälder som har umgänge med ett barn misstänks för brott innebär naturligtvis inte med automatik att det finns anledning att inleda en s.k. barnavårdsutredning. Den saken måste bedömas från fall till fall, liksom i fråga om andra anmälningar eller uppgifter till nämnden. Där har brottets karaktär och brottsmisstankens styrka självfallet stor betydelse. En utredning bör inte inledas om det redan från början står klart att nämnden inte kan eller bör vidta några åtgärder. Det är i detta fall, med hänsyn till brottsmisstankens karaktär, svårt att se att det utan ens en kontakt med vårdnadshavaren under förhandsbedömningen kunde stå klart att det inte fanns behov av någon åtgärd från nämndens sida. Nämnden får kritik för sin passivitet.

Tillbaka till söka beslut