Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Stockholms tingsrätt för att ha expedierat en sekretessbelagd partsbilaga till en motpart

En åklagare ansökte vid Stockholms tingsrätt om att en särskild företrädare skulle förordnas för ett barn. Av en bilaga till ansökan framgick att barnet och en av vårdnadshavarna hade sekretesskyddade personuppgifter, och endast personnummer för dem angavs. Tingsrätten förordnade i ett interimistiskt beslut en advokat till särskild företrädare för barnet och beslutade att sekretess enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen skulle gälla för sådana uppgifter som kunde röja barnets, de båda vårdnadshavarnas eller den misstänktes identitet. Av partsbilagor till det interimistiska beslutet framgick båda vårdnadshavarnas namn, personnummer och adresser. Åklagaren meddelade så småningom att förundersökningen hade lagts ned. Tingsrätten skrev därför av ärendet och förordnade att sekretess även fortsättningsvis skulle gälla för personuppgifterna i partsbilagorna till beslutet. Av den ena partsbilagan framgick moderns namn, personnummer och adress. Av den andra partsbilagan framgick faderns namn och personnummer samt en adress till en kriminalvårdsanstalt. Tingsrätten får kritik för att ha expedierat det slutliga beslutet med den sekretess-belagda partsbilagan för den ena vårdnadshavaren till den andre vårdnadshavaren och därmed röjt sekretesskyddade personuppgifter.

Tillbaka till söka beslut