Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Svea hovrätt för att den beslutat att inte meddela prövningstillstånd i ett mål utan att vidta någon åtgärd för att utreda om klagandens påstående om fel som begåtts under handläggningen vid tingsrätten var riktigt

Under en huvudförhandling vid Gotlands tingsrätt vitsordade eller medgav den tilltalade målsägandens skadeståndsanspråk. Rättens ordförande fick uppfattningen att den tilltalade inte hade förstått innebörden av vitsordandet eller medgivandet. Genom s.k. processledning såg hon till att yrkandet om skadestånd bestreds och att frågan om skadeståndets storlek överlämnades till rätten. Målsäganden tillerkändes därefter ett lägre skadestånd än det som den tilltalade inledningsvis hade medgett eller vitsordat. Även om det enligt min uppfattning finns en del som talar för att den tilltalade förstod vad ett medgivande eller ett vitsordande innebar anser jag mig inte ha tillräckligt underlag för att kritisera tingsrätten för det inträffade.

Tillbaka till söka beslut