Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Vagnparken i Skåne AB har gallrat avtal två år efter att de avslutats. Men hänsyn till att bolagets kärnverksamhet delvis är avtalsbaserad framstår gallringen som ytterst tveksam. Av utredningen framgår vidare att bolaget, alltsedan 1992, har gallrat handlingar utan stöd av någon egen, av kommunstyrelsen godkänd, gallringsplan. Med hänsyn till att en felaktig gallring kan äventyra den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar är de brister som konstaterats av allvarligt slag.

Tillbaka till söka beslut