Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Varbergs tingsrätt för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling

En person begärde att få ut ett förundersökningsprotokoll från Varbergs tingsrätt och lämnade flera uppgifter om vad saken rörde. Trots det gjorde tingsrätten inte några egna egentliga efterforskningar för att identifiera handlingen. Inte heller fick sökanden information om att han kunde få ett överklagbart avslagsbeslut. JO konstaterar att tingsrätten borde ha gjort mer för att eftersöka den aktuella handlingen. Vidare understryker hon att en sökande har rätt till ett avslagsbeslut oavsett varför en allmän handling inte lämnas ut. I stället för att hänvisa sökanden till JO borde tingsrätten ha upplyst honom om detta. JO är kritisk mot tingsrättens hantering.

Med anledning av vad som framkommit i korrespondensen med sökanden erinrar JO tingsrätten om att domstolar ska ha ett sakligt och korrekt bemötande.

Tillbaka till söka beslut