Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun för brister i hanteringen av en fråga om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

beslutet riktar JO kritik mot Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun för att nämnden försummade att ansöka hos förvaltningsrätten om att två barn skulle beredas vård enligt LVU inom den frist som anges i 8 § LVU, dvs. inom fyra veckor från den dag då nämnden verkställde besluten om omedelbart omhändertagande av barnen.

Tillbaka till söka beslut