Tillbaka till söka beslut

Mycket allvarlig kritik mot Försäkringskassan för att den har åsidosatt förvaltningslagens krav på en rad punkter

Försäkringskassan har i sin handläggning av ett ärende om sjukpenning inte uppfyllt sina skyldigheter enligt förvaltningslagen. Försäkringskassan har brustit i sin kommuniceringsskyldighet, underrättelseskyldighet, motiveringsskyldighet, skyldigheten att lämna fullföljdshänvisning och dokumentationsskyldighet. Försäkringskassan förtjänar mycket allvarlig kritik för hur ärendet har handlagts i dessa delar.

Tillbaka till söka beslut