Tillbaka till söka beslut

Nämnden för arbete och välfärd i Karlshamns kommun får kritik för att ett offentligt biträde inte fick närvara vid ett sammanträde

En advokat förordnades som offentligt biträde för en vårdnadshavare i ärenden om hennes barn. När utredningarna om barnen var klara
gjorde handläggarna bedömningen att nämnden inte skulle ansöka om vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, för två av döttrarna. Nämnden behandlade flickornas ärenden vid ett sammanträde. Det har kommit fram att nämnden var av uppfattningen att advokaten vid tidpunkten för
nämndens sammanträde inte längre var offentligt biträde för vårdnadshavaren i ärendena och att han därför inte utan vidare hade rätt att vara med när flickornas utredningar skulle behandlas. Advokaten deltog inte vid den delen av sammanträdet.

I mål och ärenden om beredande av vård med stöd av LVU ska ett offentligt biträde förordnas för den som åtgärden avser samt för hans eller hennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att behov av biträde saknas (39 § LVU). En enskild har under vissa förutsättningar rätt till företräde inför nämnden (11 kap. 9 § socialtjänstlagen). Det innebär att han eller hon har rätt att delta vid nämndens sammanträde och där biträdas av ett offentligt biträde eller ombud.

I det aktuella fallet hade vårdnadshavaren rätt till företräde inför nämnden i flickornas ärenden. JO konstaterar att advokaten fortfarande var förordnad som offentligt biträde för henne vid tidpunkten för nämndens sammanträde och att han i den egenskapen hade full rätt att bistå henne. Någon grund för att inte tillåta advokaten att närvara vid sammanträdet därför att nämnden eventuellt inte skulle ansöka om vård enligt LVU i fråga om flickorna fanns alltså inte. JO kritiserar nämnden för hanteringen.

Tillbaka till söka beslut