Tillbaka till söka beslut

Pensionsmyndigheten kritiseras för alltför passiv handläggning i ärenden där beslutsunderlag behöver hämtas in från utlandet samt för långsam handläggning och bristande information i ett ärende om pension med utlandsanknytning

En kvinna som ansökte om allmän pension hade tidigare arbetat i
Tyskland och Österrike. För att beräkna hennes pension behövde
Pensionsmyndigheten underlag från tyska respektive österrikiska myndigheter. Pensionsmyndigheten skickade begäran om uppgifter till de utländska myndigheterna och lade ärendet på bevakning i tre år. Under tiden beviljades kvinnan pension genom ett interimistiskt beslut. Uppgifterna från Österrike kom in till Pensionsmyndigheten
först efter två och ett halvt år. Sammanlagt fick kvinnan vänta i tre år innan hon fick ett slutligt beslut om pension.

I beslutet kritiserar JO Pensionsmyndigheten för den långa och passiva handläggningen. JO konstaterar att fördröjningen berott både på den långa handläggningstiden hos de utländska myndigheterna och på Pensionsmyndighetens egen passivitet. JO är mycket kritisk till Pensionsmyndighetens rutin att regelmässigt sätta en bevakningstid som innebär att myndigheten under tre år inte tar några initiativ
för att driva ärendena framåt. Pensionsmyndigheten är skyldig att försöka påverka de utländska myndigheterna så att de ärenden som Pensionsmyndigheten är ansvarig för, kan avgöras inom rimlig tid. JO är även kritisk till att kvinnan inte fick information om den väsentliga förseningen. Skyldigheten enligt 11 § förvaltningslagen gäller i
förhållande till varje enskild part. Generell information på myndighetens webbplats är inte tillräcklig.

Tillbaka till söka beslut