Tillbaka till söka beslut

Polisen har verkställt ett beslut om kroppsvisitation på ett sätt som innebar att åtgärden utgjorde en kroppsbesiktning

En 16-åring misstänktes för bruk och innehav av narkotika och
togs med till polisstationen. Där fick han ta av sig kläderna och dra ned sina kalsonger för att poliserna skulle undersöka om han hade narkotika i kläderna. De berörda poliserna har uppgett att de verkställde ett beslut om kroppsvisitation som en jourhavande undersökningsledare hade fattat.

Även om poliserna inte hade någon avsikt att granska 16-åringens kropp anser JO att undersökningen genomfördes på ett sådant sätt att den var att betrakta som en kroppsbesiktning och inte en kroppsvisitation. Den tvångsåtgärd som genomfördes
var i rättslig mening alltså en annan och en mer ingripande åtgärd än den som poliserna uppfattade att de fått undersökningsledarens beslut om. Polismyndigheten kritiseras för hur undersökningen genomfördes och för brister i dokumentationen.

I beslutet uttalar JO att gränsdragningen mellan en kroppsvisitation och en kroppsbesiktning i många fall inte är självklar. En undersökning av en persons kläder, vilket utgör kroppsvisitation, kan i vissa lägen inte genomföras utan att personen tar av och lämnar ifrån sig sina kläder. Enligt JO innebär dock inte detta med
nödvändighet att åtgärden inte kan anses utgöra en kroppsvisitation. Om syftet med kroppsvisitationen förutsätter att den visiterade tar av sig kläderna inför någon annan kan polisen erbjuda den visiterade t.ex. en filt eller liknande att skyla sig med. Om det inte går att genomföra en kroppsvisitation på ett ändamålsenligt sätt med ett sådant arrangemang finns det anledning att överväga om det inte i stället finns behov av den
mer ingripande tvångsåtgärden kroppsbesiktning. Innan en sådan undersökning kan genomföras måste dock en behörig befattningshavare fatta ett beslut om det.

Tillbaka till söka beslut