Tillbaka till söka beslut

Polismyndigheten har beslutat om och verkställt en hämtning till förhör utan att de rättsliga förutsättningarna var uppfyllda

En person misstänktes för brott mot ordningslagen genom att ha
anordnat en allmän sammankomst utan tillstånd. Polisen beslutade att den misstänkte skulle hämtas till förhör under den pågående sammankomsten utan föregående kallelse. Ett försök att verkställa beslutet gjordes samma dag utan att den misstänkte påträffades. Fem dagar senare beslutade polisen att verkställa beslutet genom att
hämta den misstänkte i hennes bostad. Samtidigt fattades beslut om husrannsakan för att söka efter henne i bostaden.

Enligt JO ger utredningen i ärendet inte underlag för slutsatsen att det skäligen kunde befaras att den misstänkte inte skulle följa en kallelse till förhör eller med anledning av en kallelse skulle försvåra utredningen, vilket rättegångsbalken kräver. Besluten om att hämta kvinnan till förhör utan föregående kallelse och beslutet om husrannsakan saknade därför stöd i lag.

I beslutet gör JO uttalanden om vilka överväganden som bör göras när polisen har misslyckats med att verkställa ett beslut om hämtning till förhör men det fortfarande bedöms finnas skäl att hämta personen. Vidare uttalar sig JO om den proportionalitetsbedömning som alltid måste göras inför ett beslut om hämtning till förhör och när ett sådant beslut verkställs. JO framhåller också att ett beslut om
hämtning till förhör inte får användas i annat syfte än lagstiftaren avsett.

Utredningen har visat att dokumentationen hos Polismyndigheten varit bristfällig. Det har försvårat JO:s granskning och är enligt JO mycket otillfredsställande.

Polismyndigheten kritiseras för att ha fattat beslut om och hämtat den misstänkte till förhör samt beslutat om husrannsakan i hennes bostad utan stöd i lag. Polismyndigheten kritiseras också för den bristfälliga dokumentationen.

Tillbaka till söka beslut