Tillbaka till söka beslut

Polismyndigheten har genomfört husrannsakningar hos andra än den eftersökte utan att det fanns grund för det och brustit i dokumentationen av åtgärderna

Polismyndigheten genomförde husrannsakningar i två lägenheter
för att söka efter en person som var misstänkt för försök till mord. Det upprättades ett protokoll över den ena husrannsakningen, men inte över den andra. I det protokoll som upprättades angavs inte syftet med åtgärden. Den tjänsteman som beslutade om
husrannsakningarna lämnade i utredningen hos JO olika uppgifter om syftet med åtgärderna, både att den eftersökte skulle gripas och att han skulle hämtas till förhör. Något beslut om hämtning till förhör finns inte dokumenterat.

Att den som har beslutat om husrannsakningarna har lämnat olika uppgifter om syftet med dem ger enligt JO intrycket att det inte stod helt klart för honom vilket syfte åtgärderna hade eller de rättsliga förutsättningarna för dem. JO erinrar om att en polis som använder tvång mot någon alltid måste ha klart för sig vilket tvångsmedel som
faktiskt tillämpas och vilka rättsliga förutsättningar som gäller för att ingripandet ska kunna ske. Vidare framhåller JO att en förutsättning för att en husrannsakan ska få genomföras i syfte att söka efter någon som ska gripas, och som inte är anhållen eller häktad i sin frånvaro, är att det rör sig om ett omedelbart förestående
frihetsberövande som beslutas av en polis som är på platsen. JO understryker också att hämtning till förhör inte får användas som substitut för gripande och anhållande när de rättsliga förutsättningarna för de senare åtgärderna inte är uppfyllda.

Med utgångspunkten att husrannsakningarna genomfördes hemma hos andra än den eftersökte konstaterar JO att det krävdes synnerlig anledning att anta att den eftersökte befann sig i de aktuella lägenheterna. Eftersom det inte framgår att det skulle ha funnits några uppgifter om eller gjorts några iakttagelser av att den
eftersökte befunnit sig på den aktuella adressen i nära anslutning till
husrannsakningarna finner JO att det saknades grund för åtgärderna. JO kritiserar Polismyndigheten för att den genomförde husrannsakningarna utan att det fanns grund för dem.

JO kritiserar också Polismyndigheten för den bristande dokumentationen i ärendet.

Tillbaka till söka beslut