Tillbaka till söka beslut

Post-och telestyrelsen sökte vid indrivning av en fordran verkställighet av en icke lagakraftvunnen, senare upphävd, dom utan att ånyo kräva betalning, vilket ledde till registrering för betalningsförsummelse (betalningsanmärkning).

Kommunikationsväsendet Utsökningsbalken - UB Proportionalitetsprincipen Verkställighet
Tillbaka till söka beslut