Tillbaka till söka beslut

Radiotjänst i Kiruna AB:s (RIKAB) handläggning av en framställning om att få ta del av handlingar. Fråga bl.a. om handlingarna har varit hänförliga till den i bilagan till sekretesslagen (1980:100) omnämnda verksamheten rörande ärenden om TV-avgifter

Kommunikationsväsendet Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, lagen (1989:41) om Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Rätten till domstolsprövning
Tillbaka till söka beslut