Tillbaka till söka beslut

Säkerhetspolisens underlåtenhet att förstöra upptagningar och uppteckningar från hemlig teleavlyssning och teleövervakning

Polisväsendet Rättegångsbalken - RB Bild- och ljudupptagning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut