Tillbaka till söka beslut

Socialnämnden i Falu kommun får kritik för att inte ha tillfrågat vårdnadshavarna om deras inställning till att nämnden samtalade med barnen under handläggningen av en barnutredning

Med anledning av att en förskola anmält oro för två syskon
inledde socialnämnden utredningar om barnen. En socialsekreterare kontaktade barnens far och informerade honom om att personal från socialtjänsten skulle samtala
med barnen på förskolan. Därefter samtalade två socialsekreterare med barnen.

Vid en barnutredning får ett barn höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande (11 kap. 10 § socialtjänstlagen). JO har i flera
tidigare beslut uttalat att en allmän utgångspunkt är att vårdnadshavarnas inställning till att samtal hålls med barnet ska efterfrågas och i största möjliga mån beaktas.

När nämnden kontaktar en vårdnadshavare innan ett samtal med barnet äger rum är det inte tillräckligt att den enbart informerar vårdnadshavaren om att samtal kommer att hållas. Nämnden ska vid kontakten ta reda på vårdnadshavarens inställning till åtgärden. Om barnet har två vårdnadshavare ska deras respektive inställning
klarläggas. Inställningen ska också dokumenteras i barnets ärende.

JO kritiserar nämnden för att den inte tillfrågade vårdnadshavarna om deras inställning till samtal med barnen och för att vårdnadshavarnas synpunkter inte
dokumenterades i barnens ärenden.

Tillbaka till söka beslut