Tillbaka till söka beslut

Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Rällsögården, får allvarlig kritik bl.a. för brister vid användningen av särskilda befogenheter och för en ordningsregel som medförde otillåtna begränsningar av en intagens möjlighet att använda en egen dator

LVM-hemmet Rällsögården beslutade att en intagen, AA, skulle beredas vård vid en enhet inom hemmet som är låsbar. JO framhåller att vård vid en låsbar enhet utgör ett ingrepp i den intagnes fri- och rättigheter. Kraven på rättssäkerhet är särskilt högt ställda vid sådana beslut och det är av yttersta vikt att det går att utläsa vilka skäl som legat till grund för bedömningen. JO är kritisk mot att det aktuella beslutet endast innehåller en standardmotivering och att det inte går att förstå hur hemmet resonerade i AA:s fall. JO konstaterar även att LVM-hemmet inte tycks ha gjort någon bedömning av åtgärdens proportionalitet, vilket är en allvarlig brist.

AA begärde att få använda sin egen bärbara dator under vistelsen i hemmet. Efter att hans anhöriga lämnat in datorn beslutade LVM-hemmet att omhänderta den för att vid ett senare tillfälle visitera den. Visitationen syftade till att undersöka om datorn hade manipulerats på något sätt eller innehöll narkotika.

Om egendom som en intagen inte får inneha påträffas, t.ex. vid en kroppsvisitation, ska den omhändertas. JO uttalar att det däremot inte finns något rättsligt stöd för att omhänderta egendom om avsikten är att först vid ett senare tillfälle undersöka om den är otillåten. I det aktuella fallet visiterades dessutom datorn utan att det hade fattats något beslut om kroppsvisitation och det fanns inte heller i övrigt stöd i lag för att genomföra åtgärden.

Efter att AA fått tillbaka datorn tog LVM-hemmet fram en ordningsregel om användning av egen bärbar dator. Ordningsregeln, som endast tycks ha berört AA, innebar i huvudsak att de intagna fick använda en egen bärbar dator under två timmar på helgfria vardagar. Enligt JO fanns det inte stöd för att genom en allmän ordnings-regel begränsa AA:s möjlighet att använda sin dator. Vidare konstaterar JO att beslut om de särskilt reglerade befogenheterna, t.ex. begränsning i rätten att använda elektroniska kommunikationsmedel, är förenade med vissa rättssäkerhetsgarantier. JO understryker att ordningsregler aldrig får används som ett alternativ till att fatta sådana beslut.

Beslutet innehåller även uttalanden om handläggningen av ett överklagande och om dokumentationen i AA:s journal. Med hänsyn till omfattningen av de fel och brister som JO redovisar i beslutet får LVM-hemmet Rällsögården allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut